Alternative

“Այլընտրանք” եռամսյա գիտական հանդես 2017 #1 Հունվար – Մարտ

2017.1

MARD..final..

Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ Հայաստանը և Իրանը տարածքային ինտեգրացիայի նոր պայմաններում

Վարդան ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ, Գևորգ ՄԻՆԱՍՅԱՆ Հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում

Արմինե ԳԱԼՍՏՅԱՆ Հիմնական Եկամտի պատմությունը և դրա դերն այսօր աշխարհում

Արմինե ԳԱԼՍՏՅԱՆ Հիմնական եկամուտի ֆինանսավորման հնարավորությունները

Արման ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ Էլեկտրոնային կամ թվայնացված բիզնեսի զարգացման հիմնախնդիրներն ու մարտահրավերները

Արման ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ Էլեկտրոնային կամ թվայնացված բիզնեսի զարգացումը. միտումները, առավելությունները և խնդիրները

Վահան ՊՈՂՈՍՅԱՆ Առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսական ռիսկերի գնահատման առանձնահատկությունները

Ալվարդ ՄԻՐԶՈՅԱՆ Համաշխարհային գլոբալիզացիան և Հայաստանը

Նարինե ՍԱՐԳՍՅԱՆ Դրամական հոսքերի վերլուծության գործառույթները առևտրային բանկերում

Ալբերտ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Եվրոպական միության և հարևան երկրների հետ հայաստանի տնտեսական համագործակցության հիմնախնդիրները

Կարո ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ Տնտեսական անվտանգության ինստիտուցիոնալ ապահովվածությունը

Էլբիս ՊԵՊԼՈԶՅԱՆ Կազմակերպության մրցունակություն հասկացության մեկնաբանության մոտեցումները

Էլյա ՂԻԱՍՅԱՆ Տնտեսական բարեփոխումները և կառավարման համակարգը ֆրանսիական հեղափոխությունից առաջ և հետո

Տարոն ՍԻՄՈՆՅԱՆ Օտարերկրյա ներդրումների արդյունավետության գնահատումը ՀՀ առևտրային բանկերում

Դավիթ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ Անձի դրամային վարքագծի հոգեբանական և տնտեսագիտական օրինաչափությունների համադրություն

Արթուր ՄԻՐԶՈՅԱՆ Հատուկ խնամք իրականացնող հաստատություներում կառավարմանը նպաստող հոգեդիագնոստիկ մեթոդները

Տաթևիկ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Տնտեսական քաղաքականության տեղայնացումը և հայերի հաջող փորձի դիրքավորումը որպես ՀՀ տնտեսական աճի հիմք

Ստելլա ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ, Ալվարդ ՄԱՏԻՆՅԱՆ Ներմուծման փոխարինումը որպես մսի և մսամթերքի ենթաճյուղի արդյունավետ զարգացման պայման

Լուիզա ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ Գյուղատնտեսության առանձնահատկություններով պայմանավորված գնումների այլընտրանքային մոտեցումների անհրաժեշտությունը

Հարություն ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ Բարձրագույն կրթությամբ աշխատուժի դերը ՀՀ տնտեսական զարգացման գործում` Քոբ-Դուգլասի արտադրական ֆունկցիայով

Հարություն ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀՀ տնտեսական զարգացման վրա բարձրագույն կրթության ազդեցության գնահատումը էկոնոմետրիկ մոդելի կիրառմամբ

Հարություն ԱՎԱԳՅԱՆ ՀՀ միջազգային պահուստների համարժեքության գնահատման նոր չափորոշիչ

Հարություն ԱՎԱԳՅԱՆ ԱՄՆ ֆինանսական շուկաների նոր մարտահրավերը և միջազգային պահուստների կառավարման արդյունավետությունը

Լուսինե ՉԻԼԻՆԳԱՐՅԱՆ Ղեկավարի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները և դրանց ազդեցությունը դերային գործառույթների իրականացման վրա

Լուսինե ՉԻԼԻՆԳԱՐՅԱՆ Ղեկավարի մասնագիտական գործառույթների արդյունավետությունն ապահովող որակները

Հովհաննես ԱՅՎԱԶՅԱՆ Պետական գնումների համակարգի դերը տնտեսության կարգավորման գործում

Լիլիթ ՊՈՂՈՍՅԱՆ Ռազմավարական կառավարման գրասենյակը որպես առևտրային բանկի ռազմավարության արդյունավետության միջոց

Ալեքսանդր ՇԻՐԽԱՆՅԱՆ Դրամական փոխանցումների վրա արտագաղթի ազդեցության մոդելավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում

Պետրոս ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ Կապակցված կողմերին առնչվող հիմնադրույթների մեկնաբանման տեսամեթոդական խնդիրները

Վարդուհի ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ Էլեկտրոնային կոնոսամենտը որպես նոր սերնդի տրանսպորտային փաստաթուղթ

Թորոս ԹՈՐՈՍՅԱՆ, Մեհդի Հոսեյնին ՆԱՎԵՀ Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին առևտրային ներուժը

Միրա ԱՆՏՈՆՅԱՆ Խոցելի խմբերի խնդիրների պոզիտիվիստական ըմբռնումը հայկական սոցիալական աշխատանքի նախահիմք. բուդուղյանական դասեր

Ռոման ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Սոցիալ-հոգեբանական ապահովման նշանակությունը մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգի տեղայնացման գործընթացում

Հրանտ ԴԱՎԹՅԱՆ Տվյալագետների եկամտային խմբի վրա ազդող փոփոխականների ռեգրեսիոն վերլուծություն

Հայկ ԲԵՋԱՆՅԱՆ Տնտեսական աճի և տոկոսադրույքի միջև կապի տեսական մոդելները

Հեղինե ԱԼԼԱՀՎԵՐԴՅԱՆ Արժեթղթերի շուկայում բրոքերային գործունեություն հասկացության ծագումն ու բնութագրումը

Մարիաննա ԱՐԶԱՆԳՈՒԼՅԱՆ ՀՀ-ից դեպի ՌԴ արտահանման ընդհանուր միտումները

Գրիգոր ԿՈՒՐՂԻՆՅԱՆ Անցումային տնտեսությամբ երկրների բարեփոխումները պետական մասնավոր հատվածների ձևավորման համատեքստում

Գեորգի ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՓՄՁ վարկունակության գնահատման արդյունավետության բարձրացման հիմնական մոտեցումները

Արթուր ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ Հարկային համակարգի ձևավորման իրավական հիմքերը

Հասմիկ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՓՄՁ զարգացման հիմնահարցերը ՀՀ գինեգործության ոլորտում

Աշխեն ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ Հայ-սիրիական հարաբերությունները 2010-2015թթ.

Աշխեն ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ՉԺՀ-ի կառավարական խնդիրները Կենտրոնական Ասիայի երկրների միջև հետխորհրդային շրջանում

Համիդեհ ՄՈՀԵԲԲԻ Կրթական համակարգում կառավարման ոճերի և ղեկավարի անձի ընկալման առանձնահատկությունները

Ալիռեզա Ղոլինեժադ ՓԻՐԲԱԶԱՐԻ Իրանի Շիրազի տնտեսության կառավարման պատմա-մշակութային խնդիրները

Խադիջեհ ՄԻՐԻ Ղեկավարի հուզական այրման յուրահատկությունների ուսումնասիրումը

Ալի Հոսեյն ՄՈԵԻՆԵՄԱԹԻ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արդյունավետ օգտագործման խնդիրները Իրանի Գոլեստան նահանգում

Մոջթաբա ՀԱՂԻՂԱԹՋՈՒ Բաժնետիրական ընկերությունների ծախսերի և շահույթի փոխկապվածությունը Թեհրանի ֆոնդային բորսայում

Սյուզետա ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ, Արևիկ ՍԱՐԳՍՅԱՆ Լուկասի պարադոքսը. դեպի Հայաստան կապիտալի թույլ ներհոսքի պատճառները

Մարինե ՔՈՉԱՐՅԱՆ Այլընտրանքային էներգիայի օգտագործումը, էներգախնայողության ցուցանիշները և ստանդարտները շինարարությունում

Լուսինե ՍԱՐԻԲԵԳՅԱՆ Բուհի շրջանավարտի կոմպետենտության մոդելով կրթական ծրագրի համակարգի արդյունավետության խնդիրները

Արզիկ ՍՈՒՎԱՐՅԱՆ, Լուսինե ՍԱՐԻԲԵԳՅԱՆ Սոցիալական գործընկերությունը որպես բուհերի ու ՓՄՁ գործատուների միջև համագործակցության հիմք

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *