Alternative

Daily Archives: May 17, 2012

Free Tourist Zone in Ani


Annotation

 

Turkish-Armenian reconciliation process will require further steps and joint efforts. It cannot be moved forward with exaggerated expectations and additional speeding may seriously harm the future of bilateral relations. At the meantime, as it was mentioned at the round table debate at Ankara Middle East Technical University (METU) on October 24, 2011, every other day of silence and lack of initiatives may erect an even higher wall of isolation between people who are separated for almost a century.

MONETART CONSTITUENT OF INVESTMENT SECURITY

INTRODUCTION

 

Our study is related to the issues of investment security with an emphasis on internal and external risk factors.  Our main objective is to reveal the importance of improving investment climate and establishing trust among investors through various means of economic policy.  Most of the contemporary theories and concepts on mentioned issues are based on the assumption that foreign direct investments (FDI) play a role of forceful engine to speed up the rates of economic growth.  More particularly, this approach was adopted by many post-communist countries and their governments anticipating massive inflow of external financial resources into the real sector of economy.  Moreover, FDI were given certain priority to resolve an entire constellation of challenges associated with the economic and social reforms.  Despite the immense volumes of investments, specifically, involved in the overall process of privatization and related projects, as well as loans landed by the international financial organizations and western governments to the newly established private sector, rare examples may serve as trends to be continued in the years to come.  In most of the newly independent states special law on “Protection of FDI” was adopted to protect foreign direct investments.  This instrument, however, was better used by former communist “oligarchs” to launder the money from hidden sources in “off shores”, register companies with western style brands and repatriate them and use legally with even better terms and privileges taking advantages of mentioned laws.  In most of the cases such “foreign” companies were establishing joint ventures with “locals” and benefiting from tax holidays.  In some countries like Armenia, only after careful examination of mentioned trends, tax benefits were lifted while implementing “second generation” reforms.  We, therefore, presume that the basic terms need to be one and the same for foreign and local investors. Furthermore, in some cases special attention is required for local investments based on a notion that less foreign investment may be anticipated if the local companies and individuals face luck of trust and be reluctant to invest in their homeland.  Given this we believe a concept need to be developed covering the issues related to the IS environment and its continuous improvement.

Նոր տնտեսական քաղաքականություն. միֆ, թե իրականություն

Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը հաճախ հիմք է տալիս ասելու, որ եթե նախկինում քննադատության թիրախ էին տնտեսության այս կամ այն ոլորտներն ու առանձին երևույթներ, ապա հետագայում շատերը պնդում էին, որ ամեն ինչ ձեռքից գնացել է և ոչինչ իր տեղում չէ:  Իհարկե, գլոբալ ֆինանսական ճգնաժամը չէր կարող չունենալ իր կործանարար ազդեցությունը:  Պետք է խոստովանել, որ մեր կողմից ևս ներկայացվել է գնահատական առ այն, որ անհրաժեշտ է տարանջատել ներքին տնտեսական ճգնաժամը գլոբալ ճգնաժամի բացասական ազդեցությունից, այլապես, վերջինս երբևէ կավարտվի, իսկ երկրի տնտեսությունն այդպես էլ կարող է մնալ նույն տեղում:  Տնտեսությունում առկա անկումային միտումները չվրիպեցին նաև երկրի նախագահի ուշադրությունից:  Ավելին, ստեղծված իրավիճակի գնահատականը խիստ էր, իսկ ձևակերպված խնդիրները` հստակ. գնաճի մեղմում, գյուղատնտեսական արտադրության վերակենդանացում, փոքր և միջին բիզնեսի աշխուժացում, արտահանման տեմպերի ավելացում և այլն:  Մի խոսքով, մեր պատկերացմամբ, խոսքը նոր տնտեսական քաղաքականության մշակման և իրականացման մասին էր:

Որքանո±վ է այս ամենն այսօր վերածվում իրականության:  Անվիճելի է, որ անելիքները բազմապատիկ անգամ շատ են արվածից:  Սակայն անաչառ լինելու համար պետք է ընդունել, որ եթե պատշաճ գնահատականի չի արժանանում տնտեսական քաղաքականության ընտրված վեկտորը, ապա հետագա քայլերը կարող են մատնվել անորոշության, անգամ` անհաջողության:  Հետևաբար, հարկ ենք համարում անդրադառնալ հակասական միտումներով հարուստ այն ժամանակահատվածին, որի ընթացքում ուրվագծվեցին մեր կողմից ակնկալվող որակապես նոր տնտեսական քաղաքականության հիմնական ուղղությունները:  Մեր դիտարկմամբ, որդեգրվել են սկզբունքային մոտեցումներ, որոնք, կարող են կանխորոշել տնտեսական քաղաքականության իրականացման հետագա ընթացքն ու դրա արդյունավետությունը: