Alternative

Monthly Archives: February 2014

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ գիտական հանդես 2013 #4

կազմ

CONTRIBUTIONS IN THIS SPECIAL ISSUE

The aim of this special issue is two-fold: 1) to analyze the contextual dynamics in which globalization of Chinese firms and the critical issues these made-in-China MNEs may face; 2) to explore and develop a new research agenda to further scholarship in this new field of inquiry. Specifically, the papers in this issue address the following main issues: 1) drivers for globalization of Chinese firms, location strategies, CSR behavior, impact of institutions; 2) the distinct characteristics of Chinese MNEs which set them apart from their predecessors from the Western countries and the implications for future research on Chinese OFDI, and 3) research gaps for future studies and implications for augmenting existing theories and new theory building in the area of FDI.

These objectives will be accomplished by a set of articles that reinforce each other. Wei and Li‘s article provides an empirical overview of the Chinese investments in Africa and Alberta, Canada by outlining respectively the strategic background behind the Chinese investments and the features of Chinese investments (Li and Wei, 2013).

The papers in this special issue have important implications for government policy makers in emerging economies. Let‘s take Armenia for an example. This country is rich in human capital, history and culture, but poor in natural endowments and financial capital as result of economic recessions. Chinese OFDI can be used as a vehicle to stimulate both infrastructure and industry investment and to build up and create domestic jobs (Manasserian and Yang, 2013).

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ գիտական հանդես 2013 #2

կազմANNOTATIONS OF ARTICLES

Yuri Suvaryan, Neli Shahnazaryan, M. Arakelyan

PROSPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

The study results indicate that international visitor arrival numbers to RA on a worldwide and regional scale are still relatively low. Hence, the goal of this research is to assess the current situation of Armenia’s tourism industry and identify new tourism directions and offer combined tourist package. This will allow our country to record growth in inbound tourism and increase its competitiveness in the long run.

Arman Martirosyan, Samvel Yepoyan

BEHAVIORAL OR PSYCHOLOGICAL ECONOMICS: ASPECTS OF METHODOLOGY

Authors discuss issues related to the methodology of behavioral economics and the related fields such as behavioral finance, study the effects of social, cognitive, and emotional factors on the economic decisions of individuals and institutions and the consequences for market prices, returns, and the resource allocation. This field of science is also known as psychological economics and is primarily concerned with the bounds of rationality of economic agents. Behavioral models typically integrate insights from psychology with neo-classical economic theory; in so doing, these behavioral models cover a range of concepts, methods, and fields.

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ գիտական հանդես 2012 #4

կազմANNOTATIONS OF ARTICLES 

Թաթուլ Մանասերյան

ՉԻՆԱՍՏԱՆ – ՀԱՅԱՍՏԱՆ. ՄԵՏԱՔՍԻ ՄԵԾ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐԻ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԸ

Անցումային տնտեսություն ունեցող երկրները հաճախ նայում են դեպի զարգացած երկրներ` կիրառելու մակրոտնտեսական զարգացման նոր մեթոդներ և դասեր սովորելու նրանցից: Միաժամանակ, Ասիայի տարμեր երկրների հաջողության պատմություններն ու օրինակներն ավելի տպա-վորիչ են, քան այն օրինակները, որ կան Արևմուտքում: Մասնավորապես, Չինաստանը վերջին տասնամյակներում μարելավում է մակրոտնտեսական ցուցանիշները և արդեն վերածվել է համաշխարհային տնտեսության ուժի չորրորդ կենտրոնի: Հայաստանն ունի Չինաստանի հետ պատմական հարուստ հարաμերություններ, ներառյալ, μայց ոչ սահմանափակված Մետաքսի Մեծ Ճանապարհի ավանդույթներով: Ներկայումս կենսական անհրաժեշտություն է առաջացել արագացնելու և ավելի արդյունավետ դարձնելու Չինաստանի հետ առևտրական և տնտեսական հարաμերությունները, օգտագործելով ինչպես ներդրումային հնարավորությունները, այնպես էլ այն դասերը, որոնք կարող են կիրառվել անցումային տնտեսությունում:

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ գիտական հանդես

կազմ

ANNOTATIONS OF ARTICLES

Yuri Suvaryan, Neli Shahnazaryan, M. Arakelyan

PROSPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

The study results indicate that international visitor arrival numbers to RA on a worldwide and regional scale are still relatively low. Hence, the goal of this research is to assess the current situation of Armenia’s tourism industry and identify new tourism directions and offer combined tourist package. This will allow our country to record growth in inbound tourism and increase its competitiveness in the long run.