Alternative

Daily Archives: September 25, 2015

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ Հուլիս – Սեպտեմբեր

կազմ.-page-001

Quarterly Journal.September.2015

Տարոն ՊԱՐՍԱՄՅԱՆ Նոր մեդիան և դրա կիրառման առանձնահատկությունները քաղաքական գործընթացներում

Լևոն ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՀՀ Պարենային անվտանության ներկա վիճակը և զարգացման հեռանկարները

Մերի ՂՈՒԲԱՍԱՐՅԱՆ Տեխնոպարկերի զարգացման նախադրյալները ՀՀ-ում

Մերի ՂՈՒԲԱՍԱՐՅԱՆ Տեխնոպարկերի զարգացման նախադրյալները ՀՀ-ում

Մաջիդ ԱՖՐԱ Համեմատական և մրցակցային առավելությունների մեթոդաբանական հիմունքները

Անահիտ ԴՐԱՄԲՅԱՆ ՀՀ գործարար միջավայրի վարկանիշային գնահատման ինստիտուցիոնալ հիմքերը

Անի ՍԵՐՈԲՅԱՆ Ֆինանսական հաշվառման կազմակերպման հետ կապված մի շարք խնդիրներ ՖՀՄՍ-ների անցման փուլում

Վլադիմիր ՄԿՐՏՉՅԱՆ Տնտեսական ինտեգրման բնույթը և նպատակները

Վարդան ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ, Լուսինե ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ Վճարահաշվարկային համակարգերի և էլեկտրոնային առևտրի զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Հասմիկ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ ՀՀ հասարակական-տնտեսական հարաբերությունների վիճակի սոցիալական բնութագրիչները

Թորոս ԹՈՐՈՍՅԱՆ, Մաջիդ ԱՖՐԱ Իրանի Իսլամական Հանրապետության համեմատական առավելությունները և ՀՀ հետ դրանց ընդհանրությունները

Ջուլիետա ԴԱԲԱՂՅԱՆ Ցուցանիշների` որպես ներդրումային ռիսկը պայմանավորող գործոնների էկոնոմետրիկ գնահատումը

Լիանա ԱԶԱՏՅԱՆ Նորամուծությունների զարգացման ուղղությունները ՀՀ գյուղատնտեսությունում

Ռուզաննա ԱԼՈՅԱՆ Ագրարային ոլորտի ֆինանսավորման նոր մեխանիզմների դրսևորումները ՀՀ-ում

Արշակ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների ներդրումային հնարավորությունները

Աննա ՅՈԼՅԱՆ Գովազդային գործունեության պետական կարգավորման մոտեցումները

Արթուր ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Հարկային համակարգի ձևավորման և հարկային քաղաքականության իրականացման տեսական և մեթոդաբանական հիմքերը

Վարդան ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ, Տիգրան ՍԱՖԱՐՅԱՆ Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Վարդան ՋԱՆԳՈԶՅԱՆ Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտում պետություն-մասնավոր համագործակցությունը

Վարդան ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ, Վահան ԳԱՐԱԿՅԱՆ Աուդիտի կազմակերպման հիմնահարցերը արտադրական ձեռնարկություններում

Անի ՍԱՀԱԿՅԱՆ Միջմշակութային կառավարման առանձնահատկությունները ՀՀ առևտրային բանկերում

Տիգրան ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Հարկային հարաբերությունների կառավարման հիմնախնդիրները

Հովիկ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, Անի ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՀՀ առևվտրային բանկերի մարքեթինգային գործունեության վերլուծությունը

Աննա ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ ԵԱՏՄ երկրների զբոսաշրջության մրցունակության և մարքեթինգային քաղաքականության համեմատական վերլուծությունը

Աննա ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Ներդրումային գործունեության կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում

Արա ՔԱՌՅԱՆ, Լուսինե ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ ՀՀ-ում ոչ առևտրային կազմակերպությունների աուդիտի խնդիրները կատարողականի աուդիտի ձևաչափով

Տատյանա ՕՀԱՆՅԱՆ ՀՀ Ներդրումային քաղաքականությունը գյուղատնտեսության ոլորտում

Աննա ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Աշխատուժի միգրացիայի կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Մոհամմադ Ռեզա ՍՈՀՐԱԲԻ Ոչ ֆինանսական գործիքների ազդեցությունը պատժամիջոցների տակ գտնվող կազմակերպությունների վրա

Տիգրան ՍԱՖԱՐՅԱՆ Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության համակարգի արդյունավետության բարձրացման ուղիները

Լենա ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Ագրարային ոլորտի դերը Հայաստանի տնտեսության զարգացման գործընթացում

Աննա ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ Զբոսաշրջության զարգացման համաշխարհային միտումները ` մարքեթինգային հիմնախնդիրների համատեքստում

Արման ՏՈՆԻԿՅԱՆ Օպտիմալ վարկային պորտֆելի մոդելավորումը

Մոհամմադ Ռեզա ՍՈՀՐԱԲԻ Ոչ ֆինանսական գործիքների և ԻԻՀ արժեթղթերի շուկայում կազմակերպությունների ղեկավարների բնութագրերի կապը

Աննա ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Միգրացիայի վրա ազդող գործոնները, պատճառները և հետևանքները ՀՀ-ում

Վահան ԳԱՐԱԿՅԱՆ Աուդիտի որակի վերահսկողության խնդիրները ԼՂՀ-ում

Յանա ՅԱՆԻԿՅԱՆ ՀՀ Հեռուստատեսության գովազդային շուկայի հեռանկարները և զարգացման արդի միտումները

Վարդան ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ, Արթուր ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Հարկային համակարգի արդյունավետ գործունեության ապահովման հիմնական սկզբունքները

Աննա ՅՈԼՅԱՆ Գովազդի էությունն ու սկզբունքները տնտեսվարման ժամանակակից պայմաններում

Լևոն ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Պարենային ապրանքների արտաքին առևտուրը և և զարգացման հեռանկարները

Գևորգ ԳՈՒԼԻՅԱՆ Միգրացիայի պատճառները, տեսակները և ձևերը

Գևորգ ԳՈՒԼԻՅԱՆ Ժամանակակից միգրացիոն քաղաքականության մեթոդաբանական հիմքերը

Վահագն ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ. Հույժ արդիական ու հրատապ մի ուսումնասիրության մասին

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ